© 2022 Stichting Bedrijfstakbureau Kunststof- en Rubberindustrie | Privacyverklaring | Disclaimer | Over ons

DigiC

NRK Werkgevers en de vakbonden FNV, CNV en De Unie zitten met elkaar aan tafel voor de cao-onderhandelingen in 2022. Het nieuwe cao-traject verloopt dit jaar iets anders dan voorgaande jaren. De partijen doorlopen samen een DigiC-proces om tot een nieuwe cao te komen. 

DigiC is een methode die alle werknemers wil betrekken bij de vorming van hun arbeidsvoorwaarden. Dat gebeurt door overleg, dialoog én een brede enquête waardoor het mogelijk is om de stem van alle werknemers te horen. Zo hebben de partijen al voorafgaand aan de start van de onderhandelingen een goed beeld gekregen van de wensen en behoeften van werknemers over hun arbeidsvoorwaarden.  

Waar zitten we nu in het traject?

Stap 6: Onderhandelen 

Op 11 mei 2022 zijn de cao-partijen voor de tweede keer bij elkaar gekomen om te onderhandeln over een nieuwe cao. Er is gezamenlijk gekeken naar de resultaten van het DigiC-onderzoek en geconstateerd dat partijen samen tot een DigiC-actieplan willen komen. Het DigiC-rapport en de voorstelbrieven geven daarvoor voldoende input. De eerste aandacht gaat uit naar een loonstijging. Die is nodig vanwege de stijgende inflatie en ook vanuit het DigiC-rapport blijkt dat loon de eerste prioriteit heeft. Daarnaast is geconstateerd dat door de huidige Oekraïne-crisis en de nasleep van de coronacrisis de de onzekerheid voor zowel werkgevers als werknemers extra groot is.

In de loop van deze tweede onderhandelingsmiddag is duidelijk geworden dat de maximaal beschikbare loonruimte van werkgevers en de minimale vraag van de vakbonden nog te ver uit elkaar liggen om tot overeenstemming te komen. De afspraak is gemaakt dat alle partijen teruggaan naar hun achterban om het mogelijke vervolg te bespreken. Op donderdag 16 juni treffen partijen elkaar opnieuw aan de onderhandelingstafel voor het vervolg.  

Download hier de verschillende documenten:


Vervolg
Zo gauw er een onderhandelingsresultaat is, mogen alle werknemers in de cao hun mening geven via een online peiling. Die peiling wordt weer uitgevoerd door onderzoeksbureau InnerVoice en is ook weer anoniem. Als de meerderheid van de werknemers uit de peiling instemmen met het onderhandelingsresultaat, dan zal De Unie het cao-akkoord ondertekenen. Gelijk met de peiling houden FNV en CNV een raadpleging onder hun eigen leden, en die ledenraadpleging bepaalt of CNV en FNV instemmen met het cao-akkoord.
 

Welke stappen zijn inmiddels gezet?

Stap 5: Definitief rapport 
Het definitieve onderzoeksrapport vormt het startpunt van de nieuwe cao-onderhandelingen, die op 5 april van start zijn gegaan. Als voorbereiding op die onderhandelingen volgt De Unie de resultaten van de enquête. FNV en CNV gaan met hun achterban in gesprek over de wensen van werknemers over een nieuwe cao. De werkgevers hebben de resultaten van de DigiC-enquête besproken tijdens de ledenvergadering op 30 maart.

Download hier de verschillende documenten:

Stap 3 + 4: Voorlopig rapport / panelgesprekken 

Op 1 februari hebben de cao-partijen inzicht gekregen in de eerste resultaten van de enquête. Dit is op 10 maart gevolgd door een presentatie van het voorlopige onderzoeksrapport aan de deelnemende partijen. 

Respons op de enquêtes
In totaal zijn 512 enquêtes volledig ingevuld (= 10% van alle werknemers in de cao). Daarnaast zijn 261 enquêtes gestart, maar niet afgemaakt. Bekijk hier de reacties per bedrijf. De eeuwige roem gaat naar Kornelis Caps & Closures: 92% van hun werknemers heeft de enquête volledig ingevuld. De cao-partijen vinden het tegelijkertijd zeker teleurstellend dat van veel lidbedrijven (bijna) niemand aan de enquête is begonnen. De volledig ingevulde vragenlijsten geven echter voldoende informatie om verder te gaan. Lees meer in de prikbordmemo die op 21 februari naar alle leden verstuurd is. 
Stap 2: enquête onder alle werknemers

De input van de panelgesprekken uit stap 1 heeft onderzoeksbureau InnerVoice verwerkt tot een grote online enquête. Alle werknemers in de cao hebben begin januari 2022 via hun werkgever een uitnodiging ontvangen om de enquête in te vullen. De enquête heeft vanaf 10 januari tot en met  26 januari opengestaan om iedereen voldoende tijd te geven om deel te nemen. Download de flyer met alle informatie over de enquête. 
De resultaten van de panelgesprekken en van de enquête komen geanonimiseerd in een rapport. Dat rapport vormt het startpunt van de nieuwe cao-onderhandelingen in het voorjaar van 2022.
Stap 1: Panelgesprekken

De eerste fase van het DigiC-proces is in november 2021 gestart met discussies met kleine groepjes werknemers in de vorm van panelgesprekken. In een panel hebben de werknemers kunnen meedenken over de thema’s die in een nieuwe cao anders of beter kunnen. Er hebben zes online panelgesprekken plaatsgevonden, elk bestaande uit ongeveer acht deelnemers. De organisatie en leiding van de panelgesprekken was in handen van onderzoeksbureau InnerVoice. Hierdoor is de privacy van de deelnemers gewaarborgd. Werkgevers hebben geen informatie ontvangen wie er meedoen in een panel. Alle resultaten worden geanonimiseerd en zijn niet te herleiden.
Download de flyer met alle informatie over de panelgesprekken en klik hier voor de samenstelling van de panels.

Stap 0: Kick-off

In september 2021 is het Digic-proces formeel gestart met een bijeenkomst van de cao-partijen en het onderzoeksbureau InnerVoice.